Goalies
#1 Boris Rousson 04/05 HHF home
#1 Boris Rousson 04/05 HHF home
#1 Boris Rousson 04/05 HHF home
#1 Boris Rousson 04/05 HHF home
#1 Oliver Jonas 08/09 Grizzly Adams away
#1 Oliver Jonas 08/09 Grizzly Adams away
#1 Oliver Jonas 08/09 Grizzly Adams away
#1 Oliver Jonas 08/09 Grizzly Adams away
#1 Boris Rousson 08/09 KS preseason home
#1 Boris Rousson 08/09 KS preseason home
#1 Boris Rousson 08/09 KS preseason home
#1 Boris Rousson 08/09 KS preseason home
#29 Nolan McDonald 08/09 KS 3rd
#29 Nolan McDonald 08/09 KS 3rd
#29 Nolan McDonald 08/09 KS 3rd
#29 Nolan McDonald 08/09 KS 3rd
#4 Adam Hauser 06/07 Kölner Haie away
#4 Adam Hauser 06/07 Kölner Haie away
#4 Adam Hauser 06/07 Kölner Haie away
#4 Adam Hauser 06/07 Kölner Haie away
#33 Stephen Ritter 09/10 KS home
#33 Stephen Ritter 09/10 KS home
#33 Stephen Ritter 09/10 KS home
#33 Stephen Ritter 09/10 KS home